Handelsbetingelser – LYdBEHAG

Salgs- og leveringsbetingelser for LYdBEHAG.

 1. Gyldighed

Nærværende betingelser er gældende for salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nyt og brugt fra LYdBEHAG til kunden, med mindre andet skriftligt er aftalt. Ved uoverensstemmelse af enhver art mellem nærværende betingelser og kundens handelsvilkår går nærværende forud for kundens handelsvilkår.

 1. Tilbud og prisoverslag

Afgiver LYdBEHAG et tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet såfremt accept ikke er kommet frem til LYdBEHAG senest 30 dage fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for LYdBEHAG, uanset om sådanne overslag angives i et tilbud eller en ordrebekræftelse.

 1. Ordre

Ved ordreafgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens egne krav, specifikationer og ønsker til ydelsen. LYdBEHAG forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal leveres, hvis det vurderes at være nødvendigt.

 1. Pris

Valuta vil altid være angivet i tilbud, ordrer og fakturaer. Pris angives som udgangspunkt i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for LYdBEHAG, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage, implementering, pakning og transport er ikke inkluderet, med mindre andet er aftalt særskilt.

 1. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant inden levering, med mindre andet er aftalt.
Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden med mindre LYdBEHAG skriftligt meddeler andet, alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til LYdBEHAG, som om levering var sket til aftalt tid.
Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er LYdBEHAG berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.
Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på LYdBEHAG, som ikke er skriftligt anerkendt af LYdBEHAG, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 1. Ejendomsforbehold

LYdBEHAG forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.
Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. 

 1. Levering/risikoens overgang levering ab. LYdBEHAG A/S adresse

Levering og dermed risikoens overgang til kunden sker altid, når leverancen forlader LYdBEHAG s eller LYdBEHAG s samarbejdspartneres adresse, uanset om LYdBEHAG ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse.
Leveringstiden er fastsat af LYdBEHAG efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkelig aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 90 dage på grund af LYdBEHAG s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for LYdBEHAG. Ved forsinkelse herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Kunden kan ikke rette noget erstatningskrav mod LYdBEHAG i tilfælde af forsinket eller manglende levering.
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at LYdBEHAG er i en force majeure situation, som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage.
LYdBEHAG skal uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

 1. LYdBEHAG s ansvar og kundens reklamation

LYdBEHAG er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor LYdBEHAG. Reklamationen skal ske straks efter manglen er konstateret, dog senest inden 8 dage efter modtagelse af ydelsen.
Umiddelbart efter levering er kunden forpligtet til at foretage de nødvendige undersøgelser af det leverede. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden LYdBEHAG s skriftlige samtykke fritager LYdBEHAG for ethvert ansvar.
Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som LYdBEHAG er ansvarlig for, er LYdBEHAG altid berettiget til at afhjælpe og/eller foretage om-levering inden rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller om-levering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod LYdBEHAG.

 1. Ansvarsbegrænsning

LYdBEHAG hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, opstået som følge af forsinkelse eller mangler ved solgte.
LYdBEHAG er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos LYdBEHAG selv eller hos en af LYdBEHAG anvendt underleverandør.

 1. Returnering

I de tilfælde hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til LYdBEHAG med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til LYdBEHAG i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang LYdBEHAG påføres forsendelsesomkostninger m.v., er LYdBEHAG berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod LYdBEHAG. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos LYdBEHAG.

 1. Immaterielle rettigheder

LYdBEHAG eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder. LYdBEHAG bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af LYdBEHAG s i forbindelse med ydelsen anvendte og af LYdBEHAG udviklede programmer, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer.
Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ikke forlanges udleveret af kunden.
Kunden opnår ved leveringen af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede, herunder tegninger, specifikationer mm. LYdBEHAG må frit genanvende den viden og de erfaringer, der opnås ved aftalens opfyldelse, ligesom værktøjerne, der må være udviklet i forbindelse hermed, må genanvendes.
LYdBEHAG beholder således alle ejendomsrettigheder til tegninger, specifikationer o.l.

 1. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. LYdBEHAG påtager sig ikke noget ansvar for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til kunden fra LYdBEHAG uanset af hvilken karakter.
LYdBEHAG påtager sig ikke et ansvar for virus-/ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller tredjemands hard- og /eller software, der hidrører fra LYdBEHAG udleveret software, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udveksling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale.
Såfremt, der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra LYdBEHAG s side, fortaber kunden sin regresret overfor LYdBEHAG i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

 1. Transport af rettigheder og pligter

LYdBEHAG er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand uden accept fra kunden.

 1. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret.
Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer LYdBEHAG, indtil den fulde købesum inklusiv eventuelle omkostninger og renter er betalt.